Khối Lượng Thép Tổ Hợp
H1(mm)
H2(mm)
B (mm)
tw (mm)
tf (mm)
L(mm)

W =(kg)